All Attractions in Shinjuku

  Roppongi Hills

  Tokyo Metropolitan Government Building

  Yoyogi Park

  Mount Takao

  Shinjuku Gyo-en

  Tokyo Disney Sea

  Tokyo Disney Resort

  Tsukiji Fish Market

  Ueno Park

  Tokyo Disneyland